Tesla Motors Gateway ECU 命令注入漏洞 CVE-2016-9337 CNNVD-201612-181

4.0 AV AC AU C I A
发布: 2017-02-13
修订: 2017-03-14

Tesla Motors Gateway ECU是美国Tesla Motors(Tesla)公司的一套用于管理汽车和提供驾驶功能的固件。 Tesla Motors Gateway ECU 7.1 (2.36.31)之前的版本中存在命令注入漏洞。攻击者可利用该漏洞注入任意命令。

0%
暂无可用Exp或PoC
当前有1条受影响产品信息