SAP NetWeaver AS ABAP 和 ABAP Platform 安全漏洞 CVE-2021-21473 CNNVD-202106-473

- AV AC AU C I A
发布: 2022-05-19
修订: 2022-04-29

SAP AS ABAP是德国思爱普(SAP)公司的一个 SAP 软件的开发工具。 SAP NetWeaver AS ABAP 和 ABAP Platform存在安全漏洞,该漏洞源于NetWeaver AS ABAP 和 ABAP Platform中缺少授权检查。攻击者利用该漏洞可以使用SAP产品的多个漏洞。

0%
当前有1条漏洞利用/PoC
当前有0条受影响产品信息